Skip til hoved indholdet
    Hjem Pædagogik, strategi og principper Pædagogisk læreplan

Pædagogisk læreplan

I Børnehuset Højbo, beliggende i det charmerende hus fra 1922 i Nivå, er vores identitet forankret i både historie og natur. Vi udgør en lille sammentømret gruppe med en kapacitet på 35 børn, 2 pædagogmedhjælpere, 3 pædagoger og en leder. Vores placering nær åen, den skønne natur og den nærliggende strand giver os en unik mulighed for at integrere udendørsaktiviteter og naturen i vores pædagogiske tilgang. Vi mener at børn har brug for naturen, men også at naturen har brug for børnene. Når børn oplever naturen på en positiv måde, udvikler de et tættere forhold til den og et ønske om at passe godt på den. Børn, der har mange naturoplevelser, vokser op som engagerede brugere og beskyttere af naturen. De får en dybere forståelse for, at vi er en del af noget større og gensidigt afhængige af det. Omvendt, hvis børn ikke kommer ud og får en forbindelse til naturen, er der en større risiko for, at naturen ikke vil spille en betydningsfuld rolle i deres voksenliv.

 Vi vægter udeliv højt og benytter os ofte af vores smukke omgivelser. Bålaktiviteter skaber ikke kun varme, men også et fællesskab og forståelse for naturens kræfter. Vi stimulerer børnenes nysgerrighed med 'Krible krable' aktiviteter og udforsker å-miljøet, stranden og det nærliggende Nivaagaard museum og lokalområdet.

 Områdets rige historie med gravhøje, stenalderbopladser med den gamle Nivaa mølle fra 1869 er en integreret del af vores pædagogiske tilgang og vores udeliv med udflugter i nærmiljøet.

 Madlavning over bål er ikke blot en praktisk færdighed, men en social og sanselig oplevelse. Det er vores ambition at skabe et læringsmiljø, hvor børnene kan forstå og værdsætte naturens mangfoldighed, samtidig med at de udvikler sig som en del af et fællesskab. Børnehuset Højbo er ikke blot et sted; det er en berigende oplevelse, hvor læring og leg forenes i harmoni med omgivelserne i det skønne og hus og vores dejlige udemiljø.


Dannelse, børneperspektiv og den legende tilgang

I Børnehuset Højbo bygger vores pædagogiske læreplan på en grundlæggende forståelse af hvert barns individualitet og unikke egenskaber. Vi ser på børn som aktive deltagere i deres egen udvikling og værdsætter deres egne interesser og potentialer. Vores børnesyn er med afsæt i en positiv legende tilgang, der anerkender hvert barns unikke bidrag til fællesskabet.

Dannelse er et centralt element i vores tilgang, hvor vi arbejder på at støtte børnenes sociale og personlige udvikling. Vi tilstræber at skabe et miljø, hvor børn føler sig trygge til at udforske og udtrykke deres følelser og tanker. Gennem anerkendelse og støtte ønsker vi at bidrage til, at hvert barn udvikler sig som en selvstændig og reflekterende person.

Leg er hjørnestenen i vores pædagogiske tilgang. Vi ser leg som en værdifuld måde, hvorpå børn lærer om verden omkring dem. Vi tilbyder forskellige legemiljøer og materialer, der opfordrer til kreativ udfoldelse, samarbejde og problemløsning. Legen er ikke blot en pause fra læring, men en integreret del af børnenes udvikling og tilegnelse af kompetencer.

Læring forstås som en naturlig proces, der opstår i samspillet mellem barnet, dets omgivelser og pædagogerne. Vi vægter nysgerrighed og opmuntrer børnenes spørgelyst. Gennem legen og praktiske aktiviteter styrker vi børnenes kompetencer inden for blandt andet sprog, matematik og naturfag, alt sammen i en sammenhæng, der giver mening for barnet.

Børnefællesskaber dyrkes i vores daglige praksis. Vi skaber rammer, der fremmer samarbejde, kommunikation og respekt for hinanden. Børnene opfordres til at dele deres oplevelser og ideer, og vi lægger vægt på at skabe et inkluderende miljø, hvor alle føler sig set og værdsat.

Som en naturbørnehave er vores unikke beliggenhed en integreret del af vores pædagogiske tilgang. Naturen er ikke blot en baggrund, men en aktiv medspiller, der beriger børnenes oplevelser og forståelse af verden. Gennem udforskning af naturen ønsker vi at styrke børnenes forbindelse til og respekt for miljøet omkring dem.

 

Vi har fokus på at fremme børnenes livsduelighed. Dette indebærer at styrke deres evner til at håndtere udfordringer, træffe valg og udvikle sociale kompetencer, der vil gavne dem gennem hele livet. Vi integrerer praktiske færdigheder, som børnene kan anvende i dagligdagen, og skaber et miljø, der opmuntrer til selvstændighed, ansvarstagning og en positiv tilgang til livet. Gennem leg, læring og fællesskab stræber vi efter at ruste børnene til at blive livsduelige og selvstændige individer.

"kom vi skal på eventyr, lad os flyve ud og vaske hænder"


Højbos børn - trivsel, læring og udvikling.

I Børnehuset Højbo, der bærer en naturprofil, stræber vi efter at skabe et omfattende pædagogiske læringsmiljøer, hvor alle børn har mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes. Vores daglige praksis er præget af en bevidst integration af natur-og ude baserede aktiviteter for at styrke børnenes forståelse og værdsættelse af naturen.

Dagligt planlægger vi varierede aktiviteter, der bliver en integreret del af børnenes hverdag. Vi stræber efter at gøre udendørsområder til læringsmiljøer der skaber en kontinuerlig stimulans for børnenes nysgerrighed og læring. I vores læringsplaner inkorporerer vi naturbaseret læring på tværs af forskellige områder, hvilket giver børnene mulighed for at fordybe sig i en bred vifte af emner.

Sanseoplevelser spiller en central rolle i vores tilgang, og vi arbejder med at børnene sanser i at røre, lugte, høre og observere naturen omkring dem. Vi vil skabe læringsmiljøer og legeområder, der er indrettet med til at fremme leg, kreativitet og samarbejde blandt børnene.

Vi vil søge at etablere relationer og netværk til lokalsamfundet for at berige børnenes oplevelse af det nærområde Højbo og deres børnehaveliv er en del af.

Vi arbejdermed bæredygtighed og miljøansvar ved at integrere disse principper i vores hverdag, hvilket hjælper med at opbygge bevidsthed om naturens betydning og børns rolle som medansvarlige for miljøet.

Personalet får løbende pædagogisk udvikling for at sikre, at de har de nødvendige kompetencer og viden til at facilitere naturbaseret læring på en meningsfuld måde. Vores overordnede mål er at skabe balancerede og mangfoldige pædagogiske læringsmiljøer, der imødekommer forskellige behov og stimulerer børnenes naturlige nysgerrighed. Ved at indføre disse strategier stræber Børnehuset Højbo efter at give alle børn en rig og givende oplevelse, hvor trivsel, læring, udvikling og dannelse for en positiv betydning for deres liv i fremtiden.

Et eksempel på et fantastisk læringsmiljø i naturen i Børnehuset Højbo er ”Jordbunken” – Jordbunken i Højbos Have er opstået ved at man for mange år siden har smidt en bunke jord i hjørnet af haven. Her har den udviklet sig med græs, blomster og ukrudt. Jordbunken er som læringsmiljø beskrevet af en af Højbos pædagoger således: Jordbunken som læringsmiljø:

Jordbunken er et læringsmiljø hvor børnene har adgang til et specifikt afgrænset område hvor der kan graves, køres med jord osv. Dette læringsmiljø er lavet til at børnene kan udforske og lærer gennem fysiske aktivitet hvor de lærer aktivt med kroppen.
Jordbunken er et sted med jord og vild natur hvor børnene kan udforske og grave efter fx skatte eller interessante fund, men det er også et sted hvor køretøjer som lastbiler og dumpere kan transportere jord fra et sted til et andet, nærmest som en byggeplads i den virkelige verden. Da det ligner en rigtig bygge plads bliver det realistisk for børnene og mulighederne for rollespil og samarbejde mellem børnene udvides.
Der bruges redskaber som skovle, spande, lastbiler og andre legetøjsbiler, som er let tilgængelige så børnenes fantasi og nysgerrighed vækkes, så de på den måde kan hjælpes til at udvikle legen på jordbunken.
Forældresamarbejde

I Børnehuset Højbo erkender vi, at forældresamarbejde er afgørende for at skabe en stærk base for børnenes trivsel og udvikling, særligt i forbindelse med vores arbejde med Fri for Mobberi. Mens børnene er den primære målgruppe, er det gennem vores samarbejde med forældrene, at vi kan skabe de nødvendige rammer for positive fællesskaber.

Vi forstår, at vores fokus på relationer er afgørende for børnenes trivsel. Som personale og forældre er vi nødt til at agere som rollemodeller, hvilket understøtter udviklingen af børnenes sociale kompetencer og muliggør deres deltagelse i trygge fællesskaber.

For at etablere en kultur præget af tolerance og tryghed blandt børnene er det afgørende, at vi som personale trives og er en del af en mangfoldig kultur. Dette afspejles ligeledes i vores samarbejde med forældrene, hvor vi stræber efter en respektfuld og omsorgsfuld tone.

Vores forældresamarbejde omfatter daglig kontakt, aktiviteter for forældre og børn derhjemme samt faciliterede aktiviteter på forældremøder. Med Fri for Mobberi som fundament og forældrenes opbakning har vi et solidt grundlag for at udvikle en sund kultur og et positivt fællesskab med gode rollemodeller både i Børnehuset Højbo og derhjemme.

Konkret samarbejder vi med forældrene om det enkelte barn og børnegruppens læring og trivsel. Vores fire kerneværdier – tolerance, respekt, omsorg og mod – er centrale i dette samarbejde, og de danner grundlaget for en fælles forståelse, der styrker børnenes oplevelse af fællesskab og tryghed.

 

Fri for Mobberi er et forebyggende antimobbeprogram til 0-9-årige børn, fagfolk og forældre, som Mary Fonden og Red Barnet står bag.De 6 læreplanstemaer i Højbo

1. Alsidig Personlig Udvikling

I Børnehuset Højbo anerkender vi hvert barns individualitet og unikke potentiale. Vi fremmer et trygt miljø, hvor børnene kan udforske deres følelser og tanker gennem leg og aktiviteter. Dannelse og legende tilgang er en central del af vores pædagogik, hvor vi støtter børnenes sociale og personlige udvikling og hjælper dem med at blive selvstændige og reflekterende individer.

2. Sociale Kompetencer

Vi arbejder aktivt på at skabe et miljø, hvor samarbejde, respekt og kommunikation er i fokus. Gennem fælles aktiviteter, såsom bålmadlavning og udforskning af naturen, opmuntrer vi børnene til at dele oplevelser og idéer. Vi skaber rammer, der fremmer fællesskab og hjælper børnene med at opbygge stærke relationer til hinanden.

3. Kommunikation og Sprog

I vores daglige praksis understøtter vi børnenes sproglige udvikling gennem leg og nysgerrighed. Vi tilbyder forskellige legemiljøer, hvor børnene kan udforske sprog gennem historier, sang og dialog. Vores mål er at styrke deres kommunikative kompetencer på en naturlig og engagerende måde.

4. Krop, Sanser og Bevægelse

Vi vægter udeliv og fysiske aktiviteter højt i Børnehuset Højbo. Gennem aktiviteter som 'Krible krable' og udforskning af å-miljøet og stranden, stimulerer vi børnenes sanser og fysiske udvikling. Vores læringsmiljøer, som f.eks. Jordbunken, tilbyder børnene mulighed for at bruge deres kroppe aktivt og udvikle motoriske færdigheder.

5. Natur, Udeliv og Science

Vores unikke beliggenhed nær åen og stranden gør naturen til en integreret del af vores pædagogik. Vi mener, at positive naturoplevelser skaber en dybere forståelse og respekt for miljøet. Børnene lærer om naturens mangfoldighed gennem praktiske aktiviteter og udflugter, hvilket styrker deres rolle som ansvarlige brugere og beskyttere af naturen.

6. Kultur, Æstetik og Fællesskab

 Historien og kulturen i vores nærmiljø, såsom Nivaagaard museum og lokale historiske steder, er integreret i vores pædagogiske tilgang. Vi inddrager kultur og æstetik i vores daglige aktiviteter og fejrer højtider med en bæredygtig tilgang. Gennem disse oplevelser får børnene en forståelse for deres kulturarv og lærer at værdsætte det fællesskab, de er en del af.

Disse seks læreplanstemaer udgør fundamentet for vores pædagogiske arbejde i Børnehuset Højbo, hvor vi skaber et rigt og udviklende læringsmiljø for alle børn.


Pædagogisk læringsmiljøer, børn i udsatte positioner,  trivsel, læring, udvikling og dannelse

I Børnehuset Højbo, har vi fokus på inkluderende og støttende pædagogisk tilgang. Vores målsætning er at skabe et læringsmiljø, der tager særligt højde for børn i udsatte positioner. Vi erkender vigtigheden af at differentiere og strukturere dagen for at imødekomme diverse behov, og derfor udarbejder vi ud fra individuelle behov, der tager udgangspunkt i børnenes specifikke styrker og udfordringer.

Central i vores tilgang er opbygningen af trygge og tillidsfulde relationer mellem børn og personalet. Vi stræber efter et miljø, hvor alle børn føler sig værdsatte og set, og hvor deres individuelle baggrunde og kulturer bliver anerkendt og integreret i hverdagen i Højbo.

Vi anerkender, at styrkelsen af børnenes selvtillid og selvværd er afgørende, og derfor implementerer vi aktiviteter og temaer, der fremmer en positiv selvopfattelse. Vi lægger også vægt på at tilbyde ekstra støtte og ressourcer, idet vi samarbejder med specialpædagogiske enheder og eksterne partnere for at imødekomme særlige behov.

Forældreinddragelse er en integreret del af vores tilgang, og vi søger at skabe en åben dialog med forældrene. Vi ønsker at inkludere dem i beslutningsprocesser og planlægning for at sikre, at deres perspektiver og bekymringer bliver hørt og adresseret.

Vores tilgang til inklusion strækker sig også til aktiviteter og legemiljøer, der er åbne for alle børn uanset baggrund eller kompetencer. Vi organiserer gruppeaktiviteter, der fremmer samarbejde og fællesskab, og vi arbejder kontinuerligt på at skabe en kultur med åben dialog og løbende evaluering af vores praksis.

I Børnehuset Højbo skal den pædagogiske praksis være dynamisk og tilpasse sig børnenes skiftende behov. Ved at implementere disse strategier stræber vi efter at skabe et læringsmiljø, der ikke kun tager højde for, men også aktivt støtter børn i udsatte positioner, så deres trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes på en meningsfuld og inkluderende måde.
Børnehuset Højbo
Møllevej 1
2990 Nivå

Telefon: 23 31 84 43
wim098@horsholm.dk

Åbningstider

Læs mere